Menu

Regulamin Kart Podarunkowych

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ SKLEPU KAKTUS24.PL

  SPIS TREŚCI

  1. Postanowienia ogólne
  2. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej
  3. Postanowienia końcowe

  1.Postanowienia ogólne

  1. W niniejszym regulaminie używane są następne definicje:
   • „Wydawca” – www.kaktus24.pl prowadzony jest przez OPENSPACEJK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: Dygata 8/95, 01-748 Warszawa i adres do doręczeń: ul. Pałacowa 25, Boxzone 3, 05-816 Michałowice); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000674535; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5223089910; REGON: 367093253
   • „Biuro” – firmowe biuro położone pod adresem ul. Pałacowa 25 Boxzone 3, 05-816 Michałowice-Wieś.
   • „Karta Podarunkowa Kaktus24” – przedpłacony bon zakupowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do zapłaty kartą podarunkową za dowolny towar na stronie www.kaktus24.pl.
   • „Nabywca” – osoba, która nabywa od Wydawcy kartę podarunkową.
   • „Użytkownik” – Nabywca lub faktyczny posiadacz Karty Podarunkowej.
   • „Towary” – przedmioty oferowane do sprzedaży na stronie www.kaktus24.pl
   • „Regulamin” – niniejszy regulamin Karty Podarunkowej dostępny na stronie internetowej www.kaktus24.pl
  2. Regulamin określa zasady nabywania i korzystania z Kart Podarunkowych Kaktus24.
  3. Karty Podarunkowe Kaktus24 są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela oraz sprzedawane online. Nabywca jest uprawniony do nabycia Karty Podarunkowej Kaktus24 o wartości nominalnej od 50,00 złotych do 2000,00 złotych.
  4. Właścicielem Karty Podarunkowej Kaktus24 jest Wydawca. Nabywca lub Użytkownik jest dysponentem Karty Podarunkowej Kaktus24. Nabywca zobowiązuje się do przekazania w formie przedpłaty Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej nabywanej Karty Podarunkowej. Zapłata za Kartę Podarunkową może nastąpić dowolnym sposobem, uwzględnionym na stronie i przewidującym zapłatę 100% zaliczki równej nominalnej wartości Karty Podarunkowej.
  5. Karta Podarunkowa Kaktus24 uprawnia do zakupu Towarów, dostępnych na stronie, za wykluczeniem Towarów dropshippingowych .
  6. Karta Podarunkowa Kaktus24 w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.
  7. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje z momentem jej zakupu przez Nabywcę.
  8. Termin ważności Karty Podarunkowej wynosi 12 miesięcy od momentu jej aktywacji/zakupu.
  9. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi.
  10. Karta Podarunkowa po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów w sklepie Kaktus24, jak, również, online. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej na niej pozostaną niewykorzystane kwoty, to kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Nabywcy i/lub Użytkownika.
  11. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty Podarunkowej Kaktus24. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone, uszkodzone lub zniszczone po ich przekazaniu Nabywcy.
  12. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty Podarunkowej po jej przekazaniu Nabywcy oraz z tytułu użycia Karty Podarunkowej przez osoby postronne. W przypadku utraty ( w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty Podarunkowej, o których mowa powyżej Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na nową.
  13. Towary zakupione za pomocą Karty Podarunkowej podlegają tym samym zasadom zwrotu, jak Towary, zakupione przy użyciu innych sposobów płatności.
  14. W wypadku gdy Użytkownik skorzystał z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru nabytego przy użyciu Karty Podarunkowej z powodu niezgodności towaru z umową lub wady, Użytkownik otrzyma zwrot gotówką albo przelewem na warunkach opisanych w Regulaminie Zwrotów i Reklamacji.
  15. Nabywca/Użytkownik w chwili otrzymania nowej Karty Podarunkowej otrzymuje od Wydawcy niefiskalny wydruk z kasy, potwierdzający jej nabycie oraz potwierdzający wartość nominalną i numer nabywanej Karty Podarunkowej.

  2. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej

  1. Karta Podarunkowa może być wykorzystana na zasadach określonych w Regulaminie przez każdego Użytkownika Karty Podarunkowej.
  2. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Kaktus24 w następujących przypadkach:
   • a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
   • b) zerowym saldo na Karcie Podarunkowej,
   • c) technicznego braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej ( np. w razie utraty połączenia z systemem informatycznym Wydawcy),
   • d) zablokowaniu Karty podarunkowej.
  3. Użytkownik może się posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie do wyczerpania środków na Karcie Podarunkowej, jednak nie dłużej niż do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.
  4. W momencie zakupu Towaru przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej, saldo Karty Podarunkowej zostanie zmniejszone o wartość zamówienia. W przypadku, gdy wartość zamówienia jest większa salda zgromadzonego na Karcie Podarunkowej, Użytkownik karty podarunkowej musi dopłacić brakującą cześć środków w inny sposób, zaakceptowany przez Wydawcę.
  5. Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy cena nabywanego Towaru i/lub Usługi jest niższa niż kwota zgromadzona na Karcie Podarunkowej. Kwota, która pozostanie na Karcie Podarunkowej będzie dostępna do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności Karty Podarunkowej.
  6. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej do realizacji oraz odbiór w Biurze/Salonie Sprzedaży Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

  3. Postanowienia końcowe

  1. Nabywca i Użytkownik Karty Podarunkowej poprzez zakup i/lub użycie Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje niniejszy Regulamin rozumie jego treść i zobowiązuje się go przestrzegać.
  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy.
  3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej http://kaktus24.pl/Regulamin-kart-podarunkowych-cterms-pol-43.html.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej http://kaktus24.pl/Regulamin-kart-podarunkowych-cterms-pol-43.html.
pixel